Bizneset online dating

Posted by / 05-Dec-2017 14:20

Bizneset online dating

m shum BOZGO -shpk sht nj kompani tregtare e themeluar ne vitin 1993.Aktiviteti kryesor shtrihet ne tregtimin me shumice -pakice, import-export, i artikujve te ndryshem industrial-ushqimor, bujqesor, bleg... sht nj kompani lider transporti n Shqipri e themeluar n vitin 1997 me kapital 100% shqiptar.

m shum H1 eshte nje realitet lider ne Itali ne prodhimin e sistemeve efikas me oksidrogjen per motorat me benzine dhe nafte.201 të këtij viti për miratimin e metodologjisë së përcaktimit të çmimit të shitjes së energjisë elektrike”, thuhet në shkresën e OSHEE-se drejtuar 75 bizneseve.Metodologjia e ERE referon se “në përcaktimin çmimit të furnizuesit të mundësisë së fundit do të përfshihen kostot në lidhje me blerjen e energjisë elektrike, kostot e përdorimit të rrjetit të shpërndarjes /transmetimit dhe kostot e shërbimit të furnizimit te mundësisë së fundit të cilat nuk duhet të jenë më shume se, 10% të totalit të kostove të blerjes se energjisë elektrike për këtë qëllim”.SI TË REGJISTROSH NJË BIZNES NË QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT (QKR)Aplikimi për regjistrimin fillestar mund të bëhet në sportelet e QKR-së në Tiranë ose në sportelet e shërbimit, i vendosur përballë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatim Taksave Berat.Lista e bashkive dhe e vendndodhjeve të tyre është e publikuar në faqen zyrtare të internetit të QKR-së​​.

bizneset online dating-53bizneset online dating-8bizneset online dating-55